תמונה של גיבור

תמיכה משפחתית

אנו מחויבים לחבר משפחות לתמיכה הדרושה להן כדי לשגשג, ולספק גישה למגוון משאבים והזדמנויות.

 

– רכזי טיפול יכולים למצוא קבוצות תמיכה עמיתים וסדנאות משפחתיות הקשורות לנושאים המשפיעים על אלה שאנו משרתים.

– אנו מחוברים לרשתות סנגור מקומיות ויכולים לצייד יחידים ומשפחות במשאבים לסנגור עצמי.

– רכזי טיפול יכולים לעזור לאנשים לקבוע אם שירותים מכוונים עצמית מתאימים להם ויכולים לעבוד עם משפחות במהלך מעברים ושינויים.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.